گردش شغلی و توانمند سازي كاركنان در شركت خودرو سازي سايپا

چکیده مقاله

       ايده توانمندسازي كاركنان در سازمان هاي امروزي به دليل حجم فزايندهاي از مسئوليتهايی كه كاركناان بار دهاده مای    گيرناد    دصر حاضر را دصر توانمندسازي ناميده اند. هدف از انجام پژوهش پيش رو ، داراي اهميت بسيار است تا جايی كه برخی از نويسندگان تعيين تاثير گردش شغلی بر توانمندي كاركنان مديريت لجستيك  شاركت خودروساازي ساايپا    كاه باه جهات تغيياراخ سااختاري و        نفار باوده كاه شاامل     141 بالغ بار  ، فرآيندي اكثر پرسنل آن گردش شغلی را تجربه نموده اند می باشد  . جامعه آماري پژوهش حاضر كليه كارشناسان ، مسئولين و سركارگران اين مديريت می باشد  .در ايان تقيياا از روش نموناه گياري تصاادفی  ايياه اي اساتفاده        موجب احساس داشاتن حاا   ، گرديده و يك پژوهش كاربردي از نوع توصيفی می باشد. يافته هاي تقييا نشان می دهد: گردش شغلی انتخاب ، احساس موثر بودن ،احساس معنی دار بودن كاركنان مديريت لجستيك سايپا میشود؛ و در دين حاال كاه   موجاب احسااس   شايستگی در كاركنان نمی گردد اما نهايتا  گردش شغلی بر توانمندي كاركنان مديريت لجستيك تاثيرفوق العاده اي دارد   

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمود بيات ؛سيد سعيد سنجابي ؛ ۱۳۹۳، گردش شغلی و توانمند سازي كاركنان در شركت خودرو سازي سايپا، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13203-Job-rotation-and-empowerment-of-employees-at-Saipa-Automobile-Company

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمود بيات ؛سيد سعيد سنجابي ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل