تأثير معنويت سازماني در عملکرد بهينه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران

چکیده مقاله

محققان معتقدند که توجه به معنويت در محيط کار مزاياي فراواني براي سازمانها دارد؛ مزايايي که با بهرهگيري از آنها ميتوان به بهبود بهرهوري و افزايش عملکرد و بهبود شاخصهاي مالي دست يافت. بدين منظور پژوهش حاضر با هدف بررسي معنويت سازماني در بهبود عملکرد کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران و تحليل ارتباط معناداري آن دو ميپردازد. روش پژوهش به لحاظ گردآوري دادهها توصيفي-تحليلي و اسنادي بوده و از نظر هدف کاربري است. جامعه آماري پژوهش کل کارمندان اداره  آزمودني انتخاب شد. روش 272 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران، 329ورزش و جوانان به تعداد نمونهگيري بهصورت خوشهاي و تصادفي بوده و به منظور جمعآوري دادهها از دو پرسشنامه استاندارد و - و آزمونهاي رابطه SPSS پژوهشگر ساخته استفاده شده است. روش تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از T اي اسپيرمن، - و همبستگي جزئي ميباشد. يافتههاي پژوهش نشان داد که ميزان معنويت Test است. نتايج به دست آمده حاکي از آن »خوب« کارکنان در حد مطلوبي بوده و معادل مقياس رتبهاي است که بين متغيرهاي معنويت سازماني و عملکرد کارکنان رابطه معناداري وجود داشته و اين رابطه به T صورت همبستگي مستقيم و مثبت است. نتايج آزمون - نيز نشان داد که وضعيت معنويت سازماني Test و عملکرد کارکنان در حد مطلوب بوده و ميتوان مطلوبيت فوق را به جامعه آماري تعميم داد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، تأثير معنويت سازماني در عملکرد بهينه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13205-����������-������������-��������������-����-������������-����������-��������������-����������-��������-��-������������-����������-����������

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل