بررسی استقرار مناسب کنترلهای داخلی در شرکتها و تأثیر آن بر حسابرسی مستمر

چکیده مقاله

امروزه به دلیل سرعت بالاي انتقال و انتشار اطلاعات و داده ها و تأثیر شگرفی که این اطلاعات بر تصمیمات  مالی و اقتصادي دارند، انجام حسابرسی مستمر در راستاي فراهم آوردن اطلاعات به موقع و قابل اطمینان براي مراکز تصمیمگیري داراي اهمیت فراوانی است. تهیه اطلاعات مالی قابل اتكاء براي استفادهکنندگان از طریق صورتهاي مالی حسابرسی شده و اظهارنظر نسبت به صحت آن، موجب اطمینان نسبی یا حداقل قابل قبول بودن این اطلاعات، آمار و ارقام جهت تصمیمگیريهاي صحیح و مناسب است. براي چنین اظهارنظري، حسابرسان میبایست به بررسی عملیات، فعالیتها وسایر شواهد مورد نیاز بپردازند. در این بین ارزیابی نحوه استقرار مناسب کنترلهاي داخلی جهت اطمینان از عدم اتلاف منابع شرکتها و به عنوان یكی از مهمترین عوامل در فرآیند حسابرسی مستمر، نقش بسزایی در قضاوت حسابرس نسبت به صورتهاي مالی ایفا مینماید . در این تحقیق سعی گردیده است تا با استفاده از معیارهاي برگزیده شده بر اساس متون علمی حسابداري و حسابرسی، بهه  ارزیابی استقرار مناسب کنترلهاي داخلی در شرکتها و تأثیر آن بر انجام حسابرسی مستمر پرداخته شود. نتایج نشان میدهد که کنترلهاي داخلی موجود در شرکتها به نحو مناسب استقرار نیافته و نمهی توانهد مبنهاي مناسهبی جههت انجها     م حسابرسهی  مستمر قرار گیرد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، بررسی استقرار مناسب کنترلهای داخلی در شرکتها و تأثیر آن بر حسابرسی مستمر، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13366-Investigate-the-proper-deployment-of-internal-controls-in-companies-and-their-impact-on-continuous-audits

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل