طراحی وبررسی سیستم های فتوولتاییک

چکیده مقاله

در سال های اخیر انرژی خورشیدی به دلیل مزایایی نظیر فراوانی،عدم ایجاد آلودگی و قابلیت اطمیناا باا
موردتوجه متخصصین قرارگرفته است. انرژی خورشیدی با اساتااد از سالول هاا ی خورشایدی مسات یماًبه
انرژی الکتریکی dc تبدیل می شود. ازآنجایی که یک سلول خورشیدی باه تنهاا یی تاوا مدادودی تولیادمی
کندلذا زم است تا چناد ین سالول ترکیا شاد و یاک مااژول را فاراه کنناد . سالول هاا ی فتوولتاییاک
تولیدکنند توا dc هستند بنابراین برای اتصال آنها به شبکه از مبدل های قدرت اساتااد ما ی شاود . بارا ی
عملکرد مناس این سیست ها زم است اینورترهایی طراحی شوند که توانایی تطبیق نرخ توا با نرخ تاوا
ماکزیم سلول های خورشیدی را داشته باشند. و همچنین ماکزیم ولتاژوجریا از سلول های خورشیدی را
بدو توجه به میزا تااب انجاام شاد فاراه کنناد . تد یاق و توساهه درزمیناه هاای ردیاابی مااکزیم
توا ،سلول های pv ، حااظت جزیر ای شد ، قابلیت اطمینا سیست ورابا هاا ی الکترونیاک قادرت رو باه
گسترش می باشد. در م اله چگونگی بهبود عملکردسیست فتوولتاییک، الگوریت های به کار گرفته شد برای
پیاد سازی کنترل کنند ردیاب ن طه توا ماکزیم ، راب های الکترونیک قدرت، کنترل کنند های مختلا،،
تکنیک های مدو سیونی که برای کلید زنی مبدل ها مورداستااد قرارمی گیاردوهمچنین عملکارد س یسات
فتوولتاییک متصل به شبکه مبتنی بر مبدل منبع جریا موردبررسی قرارگرفته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

جمیله حسینی؛حمیداسداللهی؛ ۱۳۹۳، طراحی وبررسی سیستم های فتوولتاییک، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1339-Survey-design-photovoltaic-systems

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(جمیله حسینی؛حمیداسداللهی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل