بررسی رابطه بین درماندگی مالی، استقلال هیأت مدیره و سیاست متهورانه مالیاتی

چکیده مقاله

مانند سیاست متهورانه مالیاتی که جامعه را به ، مدیران غیرموظف بر رفتار مدیریت عالی در زمینه تصمیمگیریهای استراتژیکی تأثیر قرار میدهد، نظارت دارند .تعامل بین بحران مالی شرکت و استقلال هیأت مدیره تأثیر مثبتی بر سیاست متهورانه مالیاتی، با توجه به کاهش تلاشکاری مدیران غیرموظف در شرکتهای درمانده مالی دارد. به طور کلی، احتمال میرود ارتباط بین استقلال هیأت مدیره و سیاست متهورانه مالیاتی به دلیل کاهش تلاشکاری مدیران غیرموظف در زمان بحران مالی شرکت کمرنگ شود که منجر به نظارت و مشاوره بیتأثیر مدیران غیرموظف میشود. هدف این پژوهش، بررسی درماندگی مالی، استقلال هیأت مدیره و سیاست متهورانه مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در 832 شرکت برای دورهی زمانی 28 بورس اوراق بهادار تهران است. نمونهی آماری پژوهش حاضر، شامل   است. در 8338 تا 5 این تحقیق جهت آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که  بین درماندگی مالی و سیاست متهورانه مالیاتی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که بین نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره و سیاست متهورانه مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد. از طرفی، نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره بر رابطه بین درماندگی مالی و سیاست متهورانه مالیاتی شرکت تأثیر ندارد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه بین درماندگی مالی، استقلال هیأت مدیره و سیاست متهورانه مالیاتی، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13416-Investigating-the-relationship-between-financial-distress,-the-independence-of-the-board-of-directors-and-the-courageous-tax-policy

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل