بررسی تأثیر برآورد ارزش منصفانه بر سودمندی اجزا سود و زیان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین برآورد ارزش منصفانه و سودمندی اجزا سود و زیان شرکتها رابطه معناداری وجود دارد؟ به همین منظور، از مدلهای جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود جهت اندازهگیری برآورد ارزش منصفانه استفاده شده است. همچنین، از درآمد فروش، سود ناخالص، سود عملیاتی، سود قبل از مالیات و سود خالص  بهعنوان معیارهای سودمندی اجزاء سود و زیان  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که 801استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش شامل  مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیلهای آماری رگرسیون خطی چند 8831 تا 8811در بازه زمانی متغیره و تحلیل واریانس یکطرفه برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش    نشاندهنده آن است که در تمامی موارد رابطه مثبت بین روشهای ارزش منصفانه و درآمد فروش، سود ناخالص، سود عملیاتی، سود قبل از بهره و مالیات و سود خالص وجود دارد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حمید حسینی؛عبدالحمید هوشمند؛ ۱۳۹۳، بررسی تأثیر برآورد ارزش منصفانه بر سودمندی اجزا سود و زیان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13427-Investigating-the-effect-of-estimating-fair-value-on-the-profitability-of-components-of-profits-and-losses-in-companies-admitted-to-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حمید حسینی؛عبدالحمید هوشمند؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل