پهنه بندی آسیب پذیری مناطق شهری در  مقابل مخاطرات طبیعی ( مطالعه موردی منطقه۳ کلان شهر تهران )

چکیده مقاله

از مهم ترین عوامل در کاهش  خطر وجود آمادگی قبلی جامعه برای برخورد با آن هست. این آمادگی برای برخوورد با سانحه عبارتند از داشتن برنامه مشخص قبلی و برنامه ریزی است. به همين دليل است  کوه برناموه ریوزی بورای مقابله با مخاطرات طبيعی ، تا این اندازه اهميت یافته است.در این  پژوهش جهت آمادگی  برای برخورد با بحران با AHP بهره گيری از مدل  کلان شهر برای  مخواطره انجوام 3 - اقدام به تفکيک سطوح ریسک پذیر منطقه Fuzzy  درصود بيشوترین مسواحت منطقوه و رده کوم72/58 گرفت.نتایج حاصل از خروجی نشان داد که رده متوسو  بوا درصود کمتورین مسواحت منطقوه سوه 5/58 درصد از منطقه را در برگرفته هسوت درحالیکوه رده زیواد بوا 21/84 کلانشهر تهران را دربر گرفته هست این درحاليست که مهمترین رودخانههایی کوه سوکونتگاههای شوهر تهوران را تحت تأثير قرار میدهند و همواره یک عامل خطرساز ازنظر سيلاب محسوب میشوند، رودخانه های شومال تهوران هستندکه در راستای این منطقه که بيشترین مساحت آن را کواربری  مسوکونی و سوطوح نفوپناپوذیر در برگرفتوه   شهرداری تهران  با قرارگيری در حاشيه ی گسل های  موثر در آسوي  3 است، واقع شده است  از طرفيمنطقه ی پذیری شهر تهران  و گسل ری در جنوب تهران و گسل های  کوچک تر در داخل  دشوت تهوران و پيراموون آن از جمله گسل محمودیه ، گسل  داوودیه ، گسل تلو پایين ، گسل شيان وکوثر واقع شده اسوت کوه بوا وجوود  درصود بالای بافت ناپایدار در این منطقه این گسل ها در بروز مخاطرات  لرزه ای  در این منطقه  می تواند  ميوزان آسوي  پذیری  را تشدید نمایداز این رو زنگ خطری برای  مسئولان و برنامه ریزان بلایای طبيعی است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رعنا نوروزی طیولا؛محمد مهدی حسین زاده؛ ۱۳۹۵، پهنه بندی آسیب پذیری مناطق شهری در مقابل مخاطرات طبیعی ( مطالعه موردی منطقه۳ کلان شهر تهران )، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13467-Zoning-the-vulnerability-of-urban-areas-against-natural-hazards-(Case-study-of-Tehran-Metropolitan-Area-3)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رعنا نوروزی طیولا؛محمد مهدی حسین زاده؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل