برسی عوامل موثر بر انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت در استان کردستان است. پژوهش حاضر ازنوع - پیمایشی وهمچنین از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشکده های فنی –کاربردی میدانی مهندسی و علوم پایه دانشگاه های سراسری،آزاد،و پیام نور استان کردستان می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی  طبقه  پرسشنامه(استاندارد) مورد بررسی قرارگرفت پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ محاسبه گردید و 200بندی شده تعداد همچنین برای بررسی نرمال داده ها از آزمون  پارامتریک تی استیودنت و کلموگروف-اسمیرنوف جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است، و نتایج مقادیر معناداری وضرایب تحلیل عامل از آزمون ها نشان داد که گویه های پرسشنامه توانسته اند مفهوم متغیرها را به خوبی پوشش دهند. یافته ها نشان میدهد که منابع دانشگاه، منابع منطقه، ومنابع دفاتر انتقال فناوری از  .شوند¬جمله عوامل تاثیر گذار برانتقال فناوری از دانشگاه به صنعت دراستان کردستان محسوب می 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

بهار احمدی ؛رویا شاکری ؛ ۱۳۹۵، برسی عوامل موثر بر انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت، دکترای مدیریت تکنولوژی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج-ایران، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13514-Check-out-the-factors-affecting-technology-transfer-from-university-to-industry

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(بهار احمدی ؛رویا شاکری ؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل