مدیریت پایدار گیاه دارویی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.)  با کاربرد کود های زیستی در بستر کشت کود دامی

چکیده مقاله

گیاه گاوزبان  (Borago officinalis L.)متعلق به خانوادۀ (Boraginaceae) در صنایع دارویی، بهداشتی - آرایشی وغذایی دارای مصارف متعدد می باشد. به منظور بررسی ویژگی های کمی وکیفی این گیاه در پاسخ به کاربرد کود های زیستی در بستر کود دامی، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در مزرعۀ آموزش عالی امام خمینی واقع در محمد شهر کرج به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. تیمار ها شامل بستر کشت کود دامی (20 تن در هکتار) و فاقد کود دامی، مایه تلقیح باکتریایی تثبیت کننده نیتروژن (Azospirillum/ Azotobacter) ، باكتري حل كننده فسفات نامحلول (Pseudomonas fluoresce ) تلفیق سه باکتری (Azospirillum/ Azotobacter+ Pseudomonas fluoresce) و شاهد (عدم استفاده از کودهای زیستی) بودند. صفات زراعی از قبیل ارتفاع بوته، ارتفاع ساقه فرعی، وزن تر و خشک بوته، وزن تر وخشک گل آذین، وزن هزار دانه، عملکرد بذر همچنین شاخص کیفی درصد روغن و عملکرد روغن مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بستر کود دامی تاثیر معنی داری بر روی وزن تر وخشک بوته، وزن تر و خشک گل آذین، عملکرد بذر داشته است. اثراصلی باکتری تاثیر معنی دار بر روی وزن تر و خشک گل آذین، وزن خشک کل وعملکرد بذر را بطور معنی داری  تحت تاثیر قرار داد.  ترکیب باکتری تثبیت کننده نیتروژن (Azospirillum/ Azotobacter) در بستر کود دامی بیشترین تاثیر را بر روی تمامی صفات به غیر از ارتفاع بوته وشاخۀ جانبی، عملکرد بذر وروغن و وزن هزار دانه داشت. کمترین میزان صفات مورد اندازه گیری در تیمار شاهد بدست آمد.  بطور کلی، نتایج تحقیق حاضر حاکی از بهبود عملکرد کمّی و کیفی گیاه گاو زبان با کاربرد کودهای زیستی در بستر کشت کود دامی بود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، مدیریت پایدار گیاه دارویی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) با کاربرد کود های زیستی در بستر کشت کود دامی، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13632-Sustainable-management-of-European-Borage-(Borago-officinalis-L.)-herb-with-the-application-of-bio-fertilizers-in-manures

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل