رابطه بین هراس اجتماعی و اضطراب مرگ با گرایش به خودکشی معتادان

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هراس اجتماعی و اضطراب مرگ با گرایش به خودکشی معتادان مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر کرمان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگي بوده است و جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه سوء مصرف کنندگان مواد مخدر در شهر کرمانکه از اول اردیبشهت سال 1395 بمدت 3 ماه به کلینیک های ترک اعتیاد مراجعه کرده اند می باشندکه تعداد آنها 420 نفر بوده است، طبق فرمول کوکران 201 نفر با بصورت بصورت نمونه در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي جمع­آوري داده­ها از3پرسشنامه استانداردهراس اجتماعی،اضطراب مرگ و افکار خودکشی استفاده گرديده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد بین هراس اجتماعی واضطراب مرگ با گرایش به خودکشی معتادان مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر کرمان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زینب جوانمرد؛هادی تهامی؛ ۱۳۹۵، رابطه بین هراس اجتماعی و اضطراب مرگ با گرایش به خودکشی معتادان، دومین کنفرانس بین المللی علوم ومهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13723-Relationship-between-social-phobia-and-death-anxiety-with-suicidal-tendency-of-addicts

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زینب جوانمرد؛هادی تهامی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل