میزان شناخت مسافران از حقوق کیفری حمل و نقل هوایی بین المللی

چکیده مقاله

هدف  اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ میزان شناخت مسافران از حقوق کیفری حمل و نقل هوایی بین المللی  ﺑﻮد. روش اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. جامعه مورد مطالعه در این پ‍ژوهش شامل مسافران بالای بیست سال پروازهای بین المللی به خارج از ایران  در سال 1396  بود. که دویست نفر بصورت تصادفی جهت اجرای پژوهش انتخاب شدند. ﺑﺮاي ﮔﺮد آوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮازﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰاي الف)ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و ب)ﺳﻮاﻻت حقوق کیفری حمل و نقل هوایی بین المللی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه بود. ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ87/0ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ رﺷﺘﻪ حقوق ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از روش ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ،درﺻﺪ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وﺟﺪول  ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ازآﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ تی تک نمونه ای برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد که در حالت عمومی میزان شناخت مسافران از حقوق کیفری حمل و نقل هوایی بین المللی بسیار پایین است و در سطح منزلت بین میزان آگاهی از  حقوق کیفری حمل و نقل هوایی بین المللی و سن،جنسیت مسافران تفاوت معناداری وجود ندارد.اما بین میزان آگاهی از حقوق کیفری  حمل و نقل هوایی بین المللی و تحصیلات ،نوع سفر  مسافران رابطه معنادار وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، میزان شناخت مسافران از حقوق کیفری حمل و نقل هوایی بین المللی، دومین کنفرانس بین المللی علوم ومهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13727-The-extent-to-which-passengers-are-aware-of-the-International-Criminal-Code

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل