رسانه ها و تربیت

چکیده مقاله

چکیده

در­ﻫﺮ­ﻋﺼﺮي­ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ و روش ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﺗﺎﺣﺪي دستخوش تغییر می شوندکه ﻣﯽ­ﺗﻮان ﻋلت اصلی آن را شرایط زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ و اﻟﺒﺘﻪ در دﻧﯿﺎي ﺟﺪﯾﺪ، ﻇﻬﻮر و ﮔﺴﺘﺮش رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ داﻧﺴﺖ. بي­ترديد امروزه، يکي از مؤثرترين عوامل تربيت در هر جامعه­اي،­­­ رسانه ها می­باشند. آن­ها با وسعت دامنه خود، حکم دانشگاه عمومي را دارندکه­­با همه اقشار جامعه سروکار دارند. ­­در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﻓﻨﺎوري­ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﯿﺰ ﻋﺼﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ درﻧﻮردﯾﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ به وﯾﮋه ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم تازه ای ﺑﻪ آن ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ. هدف مقاله حاضر­، بررسی واستقصای ناقصی از عواملی هم چون؛ تعریف رسانه،­ تعلیم، تربیت، انواع رسانه های آموزشی و اهمیت تربیتی رسانه ها، تاثیررسانه ها بر تربیت و رشد کودکان و نوجوانان بوده است. روش تحقیق به صورت مروری و کتابخانه ای و مبتنی بر بررسی سیاهه ای از متون مرتبط پیرامون موضوع بوده است. ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده  ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎن دادن نقش رسانه ها در تربیت دینی، آسیب شناسی رسانه ها در تربیت دینی و آثار اجتماعی و فرهنگی آنها را نیز مورد کنکاش قرار دهد. بدین منظور در پایان این مقاله نیزچند نمونه از راهکارها و پیشنهاداتی جهت بيرون رفت از آسيب هاي موجود ارائه می گردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، رسانه ها و تربیت، سومین کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی ، مدیریت و اقتصاد، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13832-Media-and-education

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل