بررسی و ارائه مدل ارتباطی عملکرد سازمانی و نوآوری بررشد اقتصادی شرکت های بورس اوراق بهادار با رویکرد اقتصاد مقاومتی

چکیده مقاله

 چکیده 

هدف از این تحقیق بررسی و ارائه مدل ارتباطی عملکرد سازمانی و نوآوری بر رشد اقتصادی شرکت‌های بورس اوراق بهادار با رویکرد اقتصاد مقاومتی می‌باشد. این تحقيق با توجه به نوع هدف، كاربردي و به لحاظ اجرا در زمره تحقيقات توصيفي- همبستگی قرار دارد. جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران فعال در سال 1394، به تعداد 200 شرکت بود که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 131 شرکت محاسبه شد و به روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف جهت نرمال­سازی، از آزمون­های رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون جهت تبیین رابطه و میزان پیش­بینی­کنندگی متغیرها و از آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی تاثیر متغیرها بر یکدیگر، استفاده شد. نتایج نشان داد تلفیق رویکرد اقتصاد مقاومتی با مولفه‌های نوآوری و رشد اقتصادی شرکت‌های بورس اوراق بهادار ارتباط معنادار دارد. همچنین تلفیق مولفه‌های رویکرد اقتصاد سازمانی با مولفه‌های عملکرد سازمانی و رشد اقتصادی شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار ارتباط معنادار دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سینا صالحی فرد؛حسین اصلانی*؛ ۱۳۹۵، بررسی و ارائه مدل ارتباطی عملکرد سازمانی و نوآوری بررشد اقتصادی شرکت های بورس اوراق بهادار با رویکرد اقتصاد مقاومتی، سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13834-115/5000-Investigating-and-Presenting-the-Relationship-Model-of-Organizational-Performance-and-Innovation-of-the-Economic-Growth

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سینا صالحی فرد؛حسین اصلانی*؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل