نقش مدیریت گزارشات مالی برتصمیم گیری بودجه ای در  دانشگاه ها و مراکز عالی

چکیده مقاله

چکیده:

مدیریت درگزارشات مالی دولتی بودجه ریزی به عنوان یک ابزار برنامه ریزی عملیات و فعالیت های دولت در دانشگاه ها و مراکز عالی کشور جهت استفاده بهینه از منابع محدود و رفع نیازهای نامحدود تصمیم گیری می شود. هدف از بررسی به منظور شناخت و آگاهی از کیفیت رابطه و تعیین و چگونگی نقش این رابطه درتسهیل کنترل اهداف بودجه ای می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی،پیمایشی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده، همچنین اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف پژوهش با استفاده ازپرسشنامه جمع آوری شده است. دراین تحقیق یک فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی مطرح گردیده و با طرح 34سئوال که پس ازتائید استاد راهنما، مشاور و تعدادی از خبرگان، پایایی آن نیز از روش آلفای کرونباخ تعیین و با توجه به ضریب 72.5% بدست آمده ازاعتبار مطلوبی برخوردار می باشد. پرسشنامه  بین 50 نفرازکارشناسان طرح و برنامه و بودجه ،امور مالي و مدیران خبره توزیع و پس ازجمع آوری داده ها، فرضیه ها ازطریق آزمون T و با استفاده از نرم افزارSPSS موردآزمون قرارگرفته که یافته های تحقیق نشان می دهد كه نقش مدیریت گزارشات مالي برتصميم گيري بودجه اي در دانشگاه ها و مراکز عالی تاثيرمعني داری داشته و هر پنج فرضيه مورد تائيد قرارگرفت.  نتيجه گيري نهايي حاصل ازاين پژوهش، بيانگرتاثير نقش مدیریت گزارشات مالي برتصميم گيري بودجه اي دردانشگاه ها و مراکز عالی است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، نقش مدیریت گزارشات مالی برتصمیم گیری بودجه ای در دانشگاه ها و مراکز عالی، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13862-Role-of-managing-financial-reports-on-budget-decisions-at-universities-and-supermarkets

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل