بررسی اثرگذاری ارزیابی منابع صادرات بر شروع فعالیت های صادراتی: نقش میانجی انتظارات مدیریتی و درک مدیریت از سودمندبودن صادرات

چکیده مقاله

چکیده
صادرات به عنوان یکی از راهکارهای توسعه مالی بنگاه های تجاری همواره مورد توجه مدیران در شرکت های بزرگ بوده است. لذا شناسایی عواملی که منجر به شروع فعالیت های صادراتی می گردند و در توسعه و پیشبرد آنها موثر واقع می شوند. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر شروع فعالیتهای صادراتی شرکت سایپا بوده است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است که به منظور جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان و مدیران واحد صادرات و بازرگانی شرکت سایپا تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر با 349 نفر بوده است. با استناد به رابطه نمونه گیری کوکران تعداد 183 نفر از آنها به شیوه تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه های اعتبارسنجی شده تحقیق میان آنان توزیع گردید. روایی پرسشنامه ها توسط خبرگان به تایید رسیده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ارزیابی گردید. داده های تحقیق با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های تحقیق نشان داد که انتظارات مدیریتی و درک مدیران از سودمندی صادرات دارای اثرات مستقیم بر روی شروع فعالیت های صادراتی در شرکت بوده اند. همچنین نتایج نشان داد که عامل ارزیابی منابع صادرات از عوامل انگیزشی مدیران برای شروع فعالیت های صادراتی بوده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی اثرگذاری ارزیابی منابع صادرات بر شروع فعالیت های صادراتی: نقش میانجی انتظارات مدیریتی و درک مدیریت از سودمندبودن صادرات، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13865-Investigating-the-Impact-of-Export-Resources-Assessment-on-Starting-Export-Activities

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل