نقش آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی در تعارضات زناشویی

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی در تعارضات و تعهد زناشویی دبیران زن و مرد  انجام گرفت. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی  بود جامعه آماری این پژوهش 4931ناحیه یک زاهدان در سال  93زن و 459( نفر 212 نفر بودند که از بین آنان تعداد 913 زاهدان به تعداد 4 شامل کلیه دبیران آموزش و پرورش ناحیه مرد) به روش نمونهگیری تصادفی-طبقه ای با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. به منظور جمعآوری دادهها از سه  ) و4991پرسشنامه تعارض زناشویی ثنایی( ،)4931 پرسشنامه، اثرات عضوت در شبکه های اجتماعی مقیمی و لطیفی( )استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از دو سطح توصیفی و استنباطی 4331 پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز( درصد و در سطح استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون   ، استفاده شد که در سطح توصیفی از  فراوانی سال و در مقطع 21-91 استفاده شد .بررسی توصیفی دادهها حاکی از آن بود که بیشتر آزمودنی ها زنان در گروه سنی تحصیلی کارشناسی می باشد. نتایج استنباطی داده ها نشان داد  که  مولفه های تعارض زناشویی با مولفه های شبکه های اجتماعی دارای رابطه معنادار است، چنانکه بعد اجتماعی با کاهش همکاری،کاهش رابطه جنسی دارای رابطه مثبت و معنادار.بعد فردی با رابطه فردی با خویشاوندان خود دارای رابطه مثبت و معنادار. بعد فرهنگی-اخلاقی و بعد فردی با کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان دارای رابطه مثبت و معنادار. بعد فرهنگی- اخلاقی، فردی  و اجتماعی باکاهش ارتباط موثر دارای رابطه مثبت و معنادار است و بین تعهد زناشویی با مولفه های شبکه های اجتماعی دارای رابطه معنادار است چنانکه بعد فردی با تعهد زناشویی دارای رابطه معکوس و معنادار است. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

صدیقه کوهی؛علی فرنام ؛ ۱۳۹۴، نقش آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی در تعارضات زناشویی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1446-The-role-of-social-networks-in-marital-conflicts-injuries

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(صدیقه کوهی؛علی فرنام ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل