ارائه مدل اثرات ساختار سرمایه و ریسک

چکیده مقاله

شرکتها با توجه به منابع تأمین مالی، از بازده و ریسک متفاوتی در عرصۀ بازارهای تأمین سرمایه برخوردار هستند. هدف اصلی مدیران افزایش ثروت سهامداران است و ثروت صاحبان سهام به دو عامل ریسک و بازده بستگی دارد، بنابراین انتخاب ترکیب مناسب از داراییها که با در نظر داشتن بازده مناسب بتواند ریسک را به حداقل برساند، گامی در جهت تحقق هدف اصلی مدیران مالی شرکتها میباشد. هدف از این پژوهش بررسی اثرات عوامل ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک بر بازده  شرکت 921 سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدل مناسب مربوط به آن میباشد. در مجموع 91 از صنایع مختلف، در بازۀ زمانی 12- 91 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیهها از روش رگرسیون دادههای 88 استفاده شده است. متغیرهای مستقل این پژوهش عبارت از عوامل EVIEWS9 ترکیبی با رویکرد اثرات ثابت با نرمافزار ساختار سرمایه(نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت کل بدهی به ارزش بازار سهام) و ریسک سیتماتیک میباشد؛ همچنین متغیر وابستۀ پژوهش بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج نشان میدهد که نسبت کل بدهی به کل دارایی و ریسک سیستماتیک بر بازده سهام اثر مثبت و معنادار دارند، همچنین نسبت بدهی به ارزش بازار سهام دارای اثر و منفی و معنادار بر بازده میباشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

شیرین منجزی ؛ ابراهیم انواری ؛ مهدی بصیرت؛ ۱۳۹۴، ارائه مدل اثرات ساختار سرمایه و ریسک، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1604-The-effects-of-capital-structure-and-risk-modeling

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(شیرین منجزی ؛ ابراهیم انواری ؛ مهدی بصیرت؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل