تعیین ابعاد کیفیت خدمات در صنعت بانکداری بر مبنای مدل تلفیقی سیستمی مبادلهای کیفیت خدمات و مدل سروکوال )مورد مطالعه: بانک ملت(

چکیده مقاله

امروزه تردیدی نیست که رمز بقا و پیشرفت سازمانها و صنایع خدماتی، ارایه خدمات با کیفیت برتر بوده و نظام بانکی نیز به
عنوان یک صنعت خدماتی از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به تولد مستمر بانکهای متعدد در بخش خصوصی و هم چنین
خصوصی سازی برخی از بانکهای دولتی و در نتیجه رقابتی شدن صنعت بانکداری در کشور ایران، توجه ویژه به امر ارتقای
کیفیت خدمات بانکها از اهمیت مضاعف برخوردار است.
پژوهش حاضر سعی دارد ضمن بررسی مفهوم کیفیت خدمات بانکی ، به تعیین ابعاد اصلی و فرعی کیفیت خدمات بانکی در
بانک ملت با توجه به تلفیق مدل سیستمی مبادله ای کیفیت خدمات و مدل سروکوال، بپردازد. در این تحقیق دادههای لازم
از طریق ابزار پرسشنامه از 120 نفر روسای شعب و ادارات و مدیران ارشد مدیریت های شعب بانک ملت دراستان تهران اخذ
گردیده است. در بخش تکنیک تحلیل تایید عاملی بایستی به ازای هریک از متغیرهای پنهان )که در اینجا ابعاد اصلی مدل می-
باشند ( تعداد 02 نمونه داشته باشیم، که در نتیجه بایستی پرسشنامه بین حداقل 002 خبره توزیع گردد که این دادهها با
تکنیک تحلیل عاملی و نرمافزار Lisrel تجزیه و تحلیل شد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که ابعاد اصلی مدل تلفیقی
کیفیت خدمات بانک عبارت است از کیفیت عوامل ظاهری )محسوس(، کیفیت سیستم خدماتی، کیفیت رفتاری و پاسخگویی
خدمات، کیفیت دستگاه های خدماتی، صحت مبادله ای خدمات و کیفیت همدلی مشتریان با بانک است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

ابراهیم علی رازینی؛سیدابوالفضل سید حبیب اله؛ ۱۳۹۳، تعیین ابعاد کیفیت خدمات در صنعت بانکداری بر مبنای مدل تلفیقی سیستمی مبادلهای کیفیت خدمات و مدل سروکوال )مورد مطالعه: بانک ملت(، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1646-Determine-the-dimensions-of-quality-service-in-the-banking-industry-based-on-integration-model-SYSTRA-SQ-and-SERVQUAL-model-Case-Study:-Bank-MELAAT

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(ابراهیم علی رازینی؛سیدابوالفضل سید حبیب اله؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل