تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد

چکیده مقاله

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همبستگی – پیمایشی و از جهت هدف کاربردی – شیراز  است. به لحاظ ماهیت  توصیفی 2مدارس متوسطه دخترانه ناحیه   59-59 شهر شیراز در سال تحصیلی 2 است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه  نفر از دانش آموزان بود که این تعداد 291 نفر می باشد.  نمونه آماری این پژوهش 2382تشکیل می دهد که تعداد آنها برابر نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای فناوری اطلاعات و  فام و EPT)، پرسشنامه عملکرد تحصیلی 2511) هرمنس  (T.M.Aپرسشنامه انگیزه پیشرفت ( ،)2851ارتباطات محرم پور( ) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامهها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام 2555تیلور( شده است. در سطح آمار توصیفی از آمارهایی نظیر میانه ، مد ، میانگین ، چولگی  استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین فن آوری  شیراز رابطه معنی 2 اطلاعات و ارتباطات با عملکرد و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه دخترانه ناحیه داری وجود دارد و همچنین فن آوری اطلاعات و ارتباطات قادر به پیش بینی  عملکرد و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

راضیه شفیعی؛عبدالمحمد طاهری ؛ ۱۳۹۴، تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1758-The-impact-of-information-and-communication-technologies-on-the-performance-of

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(راضیه شفیعی؛عبدالمحمد طاهری ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل