بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي مجازي در سبك زندگي جوانان

چکیده مقاله

اين پژوهش به بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي مجازي در سبك زندگي جوانان مي پردازد و تلاش مي كند بهه ايهن پرسهش پاسخ دهد كه شبكه هاي مجازي چه جايگاهي در شكل دهي رفتارهاي ما دارند؟و اينكه آيا شبكه هاي اجتماعي موجب تغيير سبك زندگي در جوانان مي شوند ؟
جهت پاسخ به اين پرسش هابا پنج فرضيه ،به مقايسه سبك زندگي بين جواناني كه از شبكه هاي مجازي استفاده مي كنند و جواناني كه استفاده نمي كنند، پرداخته شده است. اين پژوهش از نوع توصيفي و طرح تحقيق آن پس رويهداديععيي -مقايسهه 298اي)مي باشدو جامعه آماري آن كييه دانشجويان دانشگاه آزاد واحد عيوم و تحقيقات وحجم نمونه طبق فرمهو كهوكران نفرمي باشد كه نمونه گيري به روش طبقه اي نسبي متناسب با حجم مطالعه انتخاب شد.جهت جمع آوري اطلاعهات ازآزمهون استفاده شد.همچنين جهت تجزيه و تحييل داده ها در دو حيطه تحييل هاي توصهيفي و اسهتنباطي بها تاكيهد بهر life style دو گروه مستقل اقدام به تجزيه و تحييل داده ها نموده است كه عمهده تهرين نتهايج عبارتنهد ازهكييهه Tمفروضات مد آماري فرضيه هاي اين پژوهش تاييد شده و وجود رابطه و ارتباط معنادار بين متغير وابسته تحقيقععتغذيهه -ازدواج-مراسهم مهذهبي مدوپوشاك-اوقات فراغت)و متغير مستقل تحقيقعشبكه هاي اجتماعي مجازي)نيز به اثبات رسهيده اسهت.. بهه عبهارتي سهبك زندگي افرادي كه از شبكه هاي مجازي استفاده مي كنند تا حدودي متفاوت از افرادي است كه از آن بي بهره اند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي مجازي در سبك زندگي جوانان، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2272-The-effect-of-virtual-social-networks-in-the-youth-lifestyle

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل