بررسی تأثیر اشتغال جمعیت زنان برکارکردهای خانواده

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با عنوان بررسی تأثیر اشتغال جمعیت زنان برکارکردهای خانواده )مطالعه موردی در بین کلیه
زنان متأهل در سال 92 در شهر دهدشت( ،با حذف بررسی نحوه تربیت فرزندان ، رضايت از زندگی ، مسئولیت
پذيری ، رفاه وآسايش در اشتغال زن برکارکردهای خانواده انجام شده است. روش تحقیق براساس رويکرد کمی
تحقیق وبا استفاده از روش پیمايش واز شاخه های میدانی وجامعه آماری کلیه زنان متاهل سال 92 می باشد تعداد
نمونه 200 نفر محاسبه گرديد. واين افراد به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. 20 سوال وپرسشنامه اهداف
مربوط به زندگی شغلی و خانوادگی 20 سوال که هردو در قالب طیف لیکرت طراحی شده اند. برای تجزيه وتحلیل
اطلاعات بدست آمده از نرم افزار spss وآمارهای توصیفی واستنباطی مانند ضريب همبستگی پیرسون
ورگرسیون خطی استفاده شده است. نتايج بدست آمده حاکی از آن است که عوامل نحوه تربیت فرزندان ، رضايت
از زندگی ، مسئولیت پذيری ، رفاه وآسايش همه به صورت معناداری برکارکردهای خانواده تأثیر دارد. که بیشترين
تأثیر را نحوه تربیت فرزندان 38 /(% 62 = r ( وکمترين را رضايت از زندگی با 10 ( % 32 =/ r ) 05 / pc دارا می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد حاتمی کیا؛علی احمدی پور؛بنفشه پاد؛ ۱۳۹۴، بررسی تأثیر اشتغال جمعیت زنان برکارکردهای خانواده، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2408-The-effect-of-the-female-population-employment-Brkarkrdhay-family

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد حاتمی کیا؛علی احمدی پور؛بنفشه پاد؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل