اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی دبیران زن

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی دبیران زن شاغل در شهر اراک بود.این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل بود. بوده که برای این منظور 03 نفر از دبیران زن شاغل در دبیرستان های که نمرات بالاتری )بالاتر از 58 ( در پرسشنامه استرس شغلی کارازاک ) 993 ( کسب کرده بودند، انتخاب نمونه به شیوه هدفمند به دوگروه 8 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند.دوره آموزشی در 5 جلسه 2 ساعته با فاصله زمانی یک بار در هفته بر روی گروه آزمایش به اجرا درآمد. یک هفته پس از پایان جلسات شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، پرسشنامه مذکور در هر دو گروه اجرا شد. برای آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل کوواریانس و برای مفروضه نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف - اسمیرنف و جهت همگنی واریانس ها از آزمون لوین استفاده شد.یافته ها نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بطورمعنی داری براسترس شغلی موثر بوده است.با توجه به یافته های بدست آمده از تحقیق می توان چنین نتیجه گیری نمود که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی دبیران موثر بوده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.امه لیلا کمندلو؛2.فیروزه زنگنه مطل؛ ۱۳۹۴، اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی دبیران زن، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/251-The-effectiveness-of-mindfulness-based-cognitive-therapy-on-job-stress-teachers

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.امه لیلا کمندلو؛2.فیروزه زنگنه مطل؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل