تعیین تاثیر آموزش کنترل خشم با رویکرد شناختی رفتاری بر خود کار آمدی روانشناختی در ابعاد میل به آغاز گری رفتار و پافشاری در انجام تکالیف در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی تاثیر آموزش کنترل خشم با رویکرد شناختی بر خود کار آمدی روانشناختی در ابعاد میل به آغاز گری رفتار و پافشاری در انجام تکالیف در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 29 بودند ،که در این شهرستان مشغول به تحصیل بودند. نمونه گیری در این پژوهش - شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی 29 به صورت تصادفی خوشهای تک مرحله ای صورت گرفت. به این صورت که از بین مدارس دخترانه مقطع متوسطه اسلامشهر 9 دبیرستان انتخاب و پس ازاجرای پرسشنامه پرسشنامه خود کار آمدی عمومی شرر و همکاران در بین آنها 03 نفر از افرادی که نمره پایین تر از میانگین در این آزمون گرفتند به صورت تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در 9 گروه آزمایش و کنترل 91 نفری جایگزین شدند. سپس برنامه آموزش کنترل خشم به شیوه شناختی –رفتاری به مدت 2جلسه بدون تداخل با برنامه درسی در مورد گروه آزمایش اجرا شد.گروه کنترل در فهرست انتظار قرارداده شد و بعد از اتمام جلسات گروه آزمایش و اتمام ارزیابی هر و با روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار spss دو گروه مورد مداخله قرار گرفت.دادههای حاصل با استفاده از نرم افزار 16 گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش کنترل خشم بر خود کار آمدی در ابعاد میل به آغاز گری رفتار و پافشاری در انجام تکالیف موثر می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.کاظم گرام؛2.امین دهقان؛ ۱۳۹۴، تعیین تاثیر آموزش کنترل خشم با رویکرد شناختی رفتاری بر خود کار آمدی روانشناختی در ابعاد میل به آغاز گری رفتار و پافشاری در انجام تکالیف در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/253-����������-����������-����������-����������-������-����-������������-������������-������������-����-������-������-��������-��������������������-����-����������-������-����-��������-������-����������-��-��������������-����-����������-������������-����-��������-������������-��������-��������-������������

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.کاظم گرام؛2.امین دهقان؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل