بررسی اصول حاكميت شركتی

چکیده مقاله

ورشکستگی و رسواییهای شرکتهایی چون انرون و ورلدکام نیاز به ایجاد سیستمهای راهبری مناسب شرکتها را به عنوان یکی
از مهمترین مسائل در همه کشورها مطرح کرد، اما این شکستها محرک اصلی ایجاد قوانین حاکمیت شرکتی نبود. برخی رسوایی
ها که به دهه ۰۸۹۱ )مانند ماکسول و پلی پک ( و حتی دهه ۰۸۹۱ )فروپاشی پن استیشن ( برمیگردد، نیاز به چاارچوبی اختیااری
یا اجباری جهت استفاده به عنوان رهنمودهای حاکمیات شارکتی را پررنگتار کارد. در واقال دصیال اصالی ایان امار از ارور ت
بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران به فعالیتهای تجاری از طریق شفافیت ، پاسخگویی ، انصاف و مسوولیتپذیری ناشی میشاود.
اما رویههای حاکمیت شرکتی بین کشورهای مختلف یکسان نیست و هر کشور متناساب باا عاواملی چاون سیساتم هاای ماالی و
قانونی، ساختار مالکیت شرکتی، فرهنگ و و عیت اقتصادی اشخاص و سرمایهگذاران رویههای حاکمیت شرکتی منحصر باه فارد
خود را دارا است. حاکمیت شرکتی دارای نه ویژگی میباشد. در نوشته حا ر اصول مطرح شده در مورد حاکمیت شارکتی از ساه
دیدگاه OECD۰ ، 2IFSB ، 3 BIS مطرح و در خصوص میزان مطابقت با ویژگیهای ۸ گانه حاکمیت شرکتی با یکدیگر مقایسه
میشوند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رضا سلامی؛حسین میرزایی ازندریانی؛ ۱۳۹۴، بررسی اصول حاكميت شركتی، کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2558-The-principles-of-corporate-governance

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رضا سلامی؛حسین میرزایی ازندریانی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل