بررسی رابطه راهبردهای خودتنظیمی،تکانشگری باسازگاری اجتماعی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم

چکیده مقاله

هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه بین راهبردهای خودتنظیمی،تکانشگری باسازگاری اجتماعی دردانش آموزان دخترپایه اول متوسطه دوم شهرستان شادگان بود.نمونه این پژوهش شامل ۰۹۱ نفربودندکه به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها ازپرسشنامه خودتنظیمی بوفارد،مقیاس تکانشگری بارت نسخه یازدهم پرسشنامه سازگاری اجتماعی سینگ هاسینگ استفاده شد.که همگی ازاعتباروپایایی قابل قبولی برخوردارند.پژوهش حاضرازنوع همبستگی بودونتایج تحلیل د اده ها بااستفاده ازضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون چندمتغیریدرسطح نشان دادکه میان راهبردهای خودتنظیمی باسازگاری اجتماعی معناداری شد.ولی بین سه مؤلفه های تکانشگری شناختی ،تکانشگری بی برنامگی (p<0/ رابطه مثبت معنادارمشاهده ( 05 وتکانشگری بی برنامگی باسازگاری اجتماعی رابطه معناداری مشاهده نشد،همچنین تحلیل رگرسیون نشان دادکه راهبردهای خودتنظیمی بهترین پیش بینی کننده سازگاری اجتماعی می باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.لیلا خمیسی؛2.دکترپروین احتشام زاده؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه راهبردهای خودتنظیمی،تکانشگری باسازگاری اجتماعی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/257-Examine-the-relationship-between-self-regulation-strategies,-impulsivity,-social-compatible-with-secondary-school-students-II

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.لیلا خمیسی؛2.دکترپروین احتشام زاده؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل