استفاده از روش یکپارچه فرایند تحلیل سلسله مراتبی و الکترIII برای رتبه بندی دانشکده های مهندسی صنایع دانشگاههای تهران

چکیده مقاله

یکی از مهمترین کاستی ها در زمینه آموزش عالی کشور عدم وجود یک رتبه مناسب براساس یک روش علمی برای رتبه بندی
دانشگاه و دانشکده های کشور می باشد. با توجه به اینکه مسئله رتبهه بنهدی دانشهکده هها و دانشهگاه هها براسهاس معیارههای
مختلف و بعضا متناقض یک مسئله تصمیم گیری چند معیارها می باشد از این ور در این مقاله یهک رویکهرد یکرارچهه تصهمیم
گیری چند معیاره برای رتبه بندی دانشکده ها و دانشگاه های کشور ارائه شده است.در این رویکرد از روشهای فرایند تحلیه
استفاده شده بطوریکه از فرایند تحلی سلسله مراتبی برای تعیین وزن معیارها نهایی استفاده شهده و III سلسله مراتبی و الکتر
برای الویت بندی گزینه استفاده شده است.در نهایت برای اثبات کارایی مناسب رویکرد پیشهنه ادی، III در ادامه از روش الکتر
مبادرت به رتبه بندی شش دانشکده های مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی خواجه نصهیر الهدین تهوس،
دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران کرده ایم.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

میثم براجعه؛سید علی جعفری؛سید حسین سید محمدی؛ ۱۳۹۳، استفاده از روش یکپارچه فرایند تحلیل سلسله مراتبی و الکترIII برای رتبه بندی دانشکده های مهندسی صنایع دانشگاههای تهران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2577-��������������-����-������-��������������-������������-����������-����������-������������-��-����������III-��������-��������-��������-��������������-������-������������-����������-��������������������-����������

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(میثم براجعه؛سید علی جعفری؛سید حسین سید محمدی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل