اثر لغو تحریم ها بر بانکداری ایران

چکیده مقاله

در چالش های بین المللی طبیعی است که طرفین نزاع برای ضربه زدن به یکدیگر و رسیدن به اهددا ودود ودق م ددی حرید را
هد قرار دهند و راهبرد قطع یا تضعی پشتیبانی دشمن را با وق م دی در پیش گیرند. بدا توهده بده باندک محدور بدودن اقتدداد
کشور، در چالش بین ایران با آمریکا و کشورهای غربی، نظای بانکی به عنوان گلوگاه حیاتی و وق م دی هبهه اقتدادی در دو مرحله
ابتدا بانک های بزرگ از سال 6002 و 6002 میلادی و سپس بانک مرکزی از 6006 به موهب قانون اهازه دفاع ملی )قانون بودهده
دفاعی آمریکا( هد تحریم قرار گرفتند و در عمل بانک های انت ال دهنده پول نفتی ایران مشمول تحریم شدند .
اما با انجای توافق اویر این حوزه به تدریج دستخوش تغیرات فراوانی شده است و افق هایی در م ابل آن گشوده شده است. از همله
این موارد تاثیر لغو این تحریم ها بر سوئیفت است. در این م اله سعی بر آنست تا اثر لغو این تحدریم هدا بدر سیسدتم بدانکی مدورد
بررسی قرار گیرد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، اثر لغو تحریم ها بر بانکداری ایران، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2702-The-effect-of-sanctions-on-the-Iranian-banking

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل