بررسی هویت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

چکیده مقاله

اين مقاله به بررسی هويت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران پرداخته است. اين مقاله توصیفی از نوع
پیمايشی است. 111 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران جامعه آماری را تشکیل می دادند که بر اساس
جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 68 نفر نمونه آماری به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش
) ،پرسش نامه استاندارد هويت سازمانی (مقیمی، 1866 ( بوده است. پايايی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ) 18761
محاسبه شد. برای تجزيه و تحلیل دادهها ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، نرمال بودن توزيع داده ها بررسی شد
و سپس با استفاده از آزمون تی تست معناداری سوال های مورد سنجش قرار گرفت نتايج حاصل از تحقیق نشان داد که
وضعیت هويت سازمانی کارکنان اين اداره کل نسبتا" منسجم می باشد.همچنین ويژگی های سازمانی موثر بر هويت سازمانی
در اداره کل ورزش و جوانان شامل ويژگی های پويايی و گشودگی، دانش استراتژی، ارتباطات داخلی، ابزارها و حمايت، کیفیت
مديران در محدوده نه موافقم و نه مخالفم می باشند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، بررسی هویت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2880-����������-��������-��������������-����-����������-����-��������-��-������������-����������-����������������

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل