بررسی میزان رابطه مدیریت نقدینگی و ارزش سهام )شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(

چکیده مقاله

هدف این مقاله بررسی رابطه مدیریت نقدینگی و ارزش سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران بود. دوره زمانی آن 5 ساله )از سال 8811 لغایت 8831 ( و جامعه آماری آن را کلیه
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل دادند. نمونه آماری تحقیق که بر اساس
روش حذفی و نمونه گیری تصادفی به دست آمده شامل 885 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 575
شرکت-سال می باشد. روش تحقیق آن از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، همبستگی بود.
برای گردآوری اطلاعات از نرم افزار ره آورد نوین و نوین پرداز استفاده نمودیم. برای تجزیه وتحلیل
اطلاعات از روش داده های پانل استفاده کردیم، و برای بررسی مفروضات مدل رگرسیون خطی از آزمون
استفاده )VIF( بروش-پادگان، آزمون خود همبستگی سریالی بروش-گادفری وعامل تورم واریانس
نمودیم. نتایج بیانگر این است که مدیریت نقدینگی برارزش سهام تاثیرمثبت ومعناداری) 38 %( دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رحیم کرم زاده جلده باخانی؛امیرلعلی سرابی؛ ۱۳۹۳، بررسی میزان رابطه مدیریت نقدینگی و ارزش سهام )شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/3150-����������-����������-����������-������������-��������������-��-��������-��������-)��������-������-��������������-������-����-��������-����������-������������-����������(

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رحیم کرم زاده جلده باخانی؛امیرلعلی سرابی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل