شکل گیری گفتمان اعتدال، اصلاحات، عقلانیت در عرصه ی سیاسی ایران

چکیده مقاله

حاضر شکل گیری گفتمان اعتدال، اصالحات، عقالنیت را در عرصه ی سیاسی ایران بررسی کرده است. گفتمان انقالب گفتمان در جذب و بهره گیری از عناصر گفتمانی همواره از پویایی برخوردار است و با توجه به موقعیتهای زمانی و شرایط اجتماعی بازسازی میشود و تولید قدرتی جدید در سطح اجتماع مسلط می گردد. نظام معنایی و ظهور مفاهیم گفتمان عقالنیت، اعتدال، اصالحات در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با روش الکالو موف در رسانه ها مورد شناسایی قرار گرفته است. با توجه به همسویی گفتمانی عارف و روحانی در انتخابات یازدهم متن سخنان انتخاباتی روحانی و عارف در برخی از روزنامه بر اساس روشهای متدوال در تحلیل گفتمانانتقادی مورد تحلیل قرار گرفته است. طیف اعتدال و اصالحات که در گذشته مستقل و گاهی در مقابل هم بودند، ائتالف دقایق آخر عارف به نفع روحانی، تفاهم و انسجام درونی دو گفتمان متفاوت را بر درآمیختگی درونی گفتمان اعتدال همراه با اصالحات ترمیم شده که منزلت معیشت و عقالنیت را انتخاب کرده بود، موجب تحول عظیمی در عرصه ی سیاسی ایران می شود اجماع آنها بر اساس گفتمانی واحد، عقالنیت، اعتدال، اصالحات نام گرفت. عنصر اعتدال دال تهی در گفتمان هشت سال گذشته بود. دال اعتدال در کنار عناصر گفتمانی دیگر توانست، جذابیت معنایی جدیدی ایجاد کند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، شکل گیری گفتمان اعتدال، اصلاحات، عقلانیت در عرصه ی سیاسی ایران، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/36-Shaping-the-discourse-of-moderation,-reform,-political-rationality-in-Iran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل