مدل کردن لایه سدکننده برای آنالیز دما در نرخ انتقال الکترون در سلول خورشیدی حساس شده به نقاط کوانتومی

چکیده مقاله


در این مقاله ما اثرات دمایی بر روی نرخ انتقال الکترون از سه نقطهکوانتومی CdSe, CdS, CdTe به سه
اکسیدفلز 2, SnO2, SnO2TiO در حضور چهار لایه سدکننده ZnS ، ZnO ، 2TiO و 3O2Al در یک
ساختار سلول خورشیدی حساسشده به نقطهکوانتومی (QDSSC) متخلخل با استفاده از تئوری مارکوس
شبیه سازی می کنیم. لایه سدکننده را بصورت قرارگرفتن بر روی نقطهکوانتومی و اکسیدفلز در نظر
گرفتیم و نقطهکوانتومی-لایه سدکننده را بصورت یک کره با اپسیلون جدید و شعاع جدید تقریب زدیم.
اثر لایه سدکننده را در انرژیهای کلومبی، بار و الکترونیکی که منجر به اصلاح لبه های نوار رسانش
نقاطکوانتومی و انرژی آزاد سیستم و در نهایت معادله مارکوس میشود وارد میکنیم. نتایج را برای محدوده
054 درجه کلوین بدست آوردیم که نشان میدهد افزایش دما برای ترکیبات و با لایه - دمایی 044
سدکنندههای مختلف میتواند روند کاهشی، افزایشی و یا کاهشی-افزایش بدهد. که برای ترکیب ZnO-CdTe به ترتیب لایه سدکنندههای ZnO ، ZnS ، 2TiO ، 3O2Al و برای بقیه ترکیبات به ترتیب ZnO ،
2TiO ، 3O2Al ، ZnS بیشترین نرخ را به خود اختصاص دادند. برای صحت روش شبیه سازی یک نمونه از
کار ساخت دیگران در زمینه لایه سدکننده نیز بازیابی شد که با خطای 3 درصد با روش ما برابر شد. نتایج
بهدستآمده در این تحقیق میتواند در تفسیر بهتر مشاهدات تجربی و نیز در طراحی و گزینش ترکیبات
مناسب MO-QD در حضور لایه سدکننده در QDSSCs با در نظر گرفتن اثرات دمایی بهکار گرفته شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمدجواد فهیمی ؛داود فتحی؛ ۱۳۹۳، مدل کردن لایه سدکننده برای آنالیز دما در نرخ انتقال الکترون در سلول خورشیدی حساس شده به نقاط کوانتومی، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/3861-Blocking-layer-model-for-analyzing-temperature-at-the-rate-of-electron-transfer-in-quantum-dot-sensitized-solar-cells

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمدجواد فهیمی ؛داود فتحی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل