توسعه سیاسی و موانع آن در ایران و کشورهای خاور میانه

چکیده مقاله

اهمیت توسعه عمدتا" پس از پایان جنگ جهانی دوم دوچندان گردیده است . این عنوان که به مفهومی مستقل در فضای پسس از پایسان جنسگ هویست پیسدا کسرد . گرچه قبل از آن درقالب سوابق توسعه قابل تاُمل و بررسی است، اما در مفهومی عمومی آن به معنای رسیدن به سطح کشورهای صنعتی است. در ایسن تفرسر توسسعه در وهله ی اول به معنای " رشد اقتصادی " بوده که به مرور زمان مرانیزاسیون ، صنعتی شدن و رشد اقتصادی و نو سازی در ابعاد سیاسی و اجتماعی نیسز بسه آن افزوده شد. با رشد و توسعه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که در اوپا و آمریرا به سرعت روبه رشد بود اندیشمندان را بر آن داشت تا بسرای سسایر کشسورهای دیگسر نیسز چساره ای بیندیشند. در مجموع متفرران نوسازی و توسعه بر این باورند که راه توسعه کشورهای توسعه نیافته پیگیری مسیر راه کشسورهای توسسعه یافتسه اسست . از ایسن منرسر موانع اساسی نوسازی از نهادها و ارزشهای فرهنگی ستی کشورهای توسعه نیافته نشئت می گیردکه همواره همچون سدی در برابر تغیرات مقاومت نشان می دهند. جزم اندیشی ،موقعیت طلبی،سنت گرایی افراطی،منافع شخصی،متمرکز شدن اختیارات سیاسی و بطور کلی ساختار سیاسی،اجتماعی،اقتصادی این کشسو رها پیوسسته در برابر این تغیر که برای گذار از سنت به مدرنیسم مثبت و حتی ضروری مینمود ،مقاومت نشان می دهند. در ایسن گفتسار بسرآنیم ضسمن بررسسی سساختارهای فسو الاشاره ،موانع توسعه را به عنوان امری اجتناب ناپذیر درایران و کشورهای خاورمیانه بررسی و در نهایت نسخه ای جهت برون رفت از وضعیت کنونی ارائه نمائیم.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، توسعه سیاسی و موانع آن در ایران و کشورهای خاور میانه، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/41-Political-developments-and-obstacles-in-Iran-and-the-Middle-East

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل