تأثیرقابلیت اتکای افشاء واطلاع رسانی شرکتها

چکیده مقاله

در این پژوهش به بررسی تأثیر قابلیت اتکای افشاء و اطلاعرسانی شرکتها بر تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در شرکتهای
2933 پرداخته شده است. برای انجام این پژوهش تعداد 271 - پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 2931
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی مذکور بررسی گردید. برای آزمون فرضیههای پژوهش از تحلیل
رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی در نرمافزار EViews 6 استفاده شده است. در این پژوهش جهت تعیین قابلیت اتکاءافشاء و
اطلاع رسانی شرکتها به عنوان متغیر مستقل، از امتیازهای قابلیت اتکاء بر اساس وضعیت اطلاع رسانی شرکتها استفاده شده
است. متغیرهای اصلی جهت تعیین تصمیم گیری برای سرمایه گذاری شامل بازده سهام، سود هر سهم، ارزش بازار سهام و ارزش
دفتری سهام بر اساس مدلهای بازده و قیمت است. از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، رشد فروش و نوع حسابرس نیز استفاده
گردید. یافتههای پژوهش نشان میدهد که قابلیت اتکای اطلاعرسانی شرکتها بر تصمیم گیری برای سرمایه گذاری طبق مدل
قیمت و بازده، تأثیر ندارد. همچنین، نوع حسابرس و ارزش دفتری سهام بر ارزش بازار سهام، تأثیر مستقیم و معنیدار و اندازه
شرکت بر ارزش بازار سهام، تأثیر معکوس و معنیدار دار

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

انور عنایتی؛عسگرپاک مرام؛ ۱۳۹۴، تأثیرقابلیت اتکای افشاء واطلاع رسانی شرکتها، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4271-Tasyrqablyt-reliance-on-disclosure-and-Information-Companies

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(انور عنایتی؛عسگرپاک مرام؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل