جهانی شدن و اینترنت در بین جوانان ایران

چکیده مقاله

فرایند جهانی شدن،در حال شکل دادن به فضای سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی عصر ما استت اینترنتت نیتز بته عنوان یکی از ابزار جهانی شدن ،ضمن مکان زدایی از روابط اجتماعی،درک جدیدی از جهتان بته عنتوان یتا بافتت اجتماعی،فرهنگی و اخلاقی معنادار ایجاد می کند روند پیوستن به اینترنت در ایران،روندی کم و بیش مشابه بتا ستایر کشورهای در حال توسعه داشته است با رشد روزافزون اینترنت و افزایش شتمار کتاربران جتوان آن در ایتران ،لتزوم بررسی تاثیر اینترنت احساس می شود بنابراین مقاله حاضر،به بررسی تاثیرات جهانی شدن اینترنت در بین جوانان ایران و بااستفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای ،وبر اساس نظریه جهانی شدن استوارت هال می پردازد براین اساس ،اینترنت یکی از عوامل ارتباط با جهان پیرامون می باشد، که در سالهای اخیر باعث تمایل و گرایش دختران و پسران جوان ،تتا حد بسیارزیاد به این پدیده می باشدو این عامل، با عث تغییر در ویژگیهای هویتی و شکاف نسلی جوانتان نستبت بته نسلهای قبلی می شود بنابراین دراین مقاله،با هدف تاثیرات جهانی شدن اینترنت در بین جوانان ایتران ،بته چگتونگی شکل گیری و معرفی نسل جدیدی با عنوان نسل y پرداخته می شود

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.عبداله نجفی اصل؛2.مهدی مرادی؛ ۱۳۹۴، جهانی شدن و اینترنت در بین جوانان ایران، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4477-Globalization-and-the-internet-among-the-youth-of-Iran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.عبداله نجفی اصل؛2.مهدی مرادی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل