بررسی نقش رسانههای نوین ارتباطی در ایجاد نابهنجاریهای اجتماعی در میان جوانان گروه سنی 15تا 29سال منطقه 4 استان تهران) بررسی موردی لاین و وایبر

چکیده مقاله

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فن آوری های نوین همچون نرم افزارهای مبتنی بر تلفن همراه این رسانه به رسانه جمعی بدل شده است و در کنار مواهب فراوانی که این ابزارها برای ارتباطات انسانی و سهولت در گردش اطلاعات ایجاد نموده اند به همان اندازه بستری را برای گسترش و انتقال ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری فراهم کرده اند. در این پژوهش با هدف بررسی نقش رسانههای نوین ارتباطی مانند )لاین و وایبر( در ایجاد ناهنجاریها در میان جوانان گروه سنی 51 تا 92 سال روش پیمایش انجام شده است. به این منظور بین 571 جوان 51 تا 92 ساله ساکن در شهرداری منطقه 4 تهران در این زمینه پرسشنامه توزیع شده که نتایج حاصل از به شرح زیر است: بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی لاین و وایبرر )مردت زمران ح(رور( و ناهنجراری هرای اجتمراعی رابطره معناداری وجود دارد به طوری که هر چه مدت زمان ح(ور افراد در این شبکه ها بیشتر باشد ناهنجاری آنهرا نیرز بیشرتر است. همچنین بین پنهان بودن و عدم استفاده از نام و عکس واقعی در شبکه های اجتماعی لایرن و وایبرر در ناهنجراری در بین جوانان رابطه معناداری وجود ندارد. نوع عکس اسرتفاده شرده در شربکه هرای اجتمراعی لایرن و وایبرر در ایجراد ناهنجاری در بین جوانان موثر است همچنین نوع مطلب و نوع دوستان و وضعیت تاهل در میزان ناهنجاری جوانان مروثر است به گونه ای که مطالب طنز و هنری و همکلاسی ها یا همان گروه همسالان در افرزایش ناهنجراری مجرازی در برین جوانان از جمله اعتیاد اینترنتی، بی وفایی اینترنتی و خشونت و پرخاشگری مجازی در ف(ای شبکه های اجتماعی لاین و وایبر موثر است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، بررسی نقش رسانههای نوین ارتباطی در ایجاد نابهنجاریهای اجتماعی در میان جوانان گروه سنی 15تا 29سال منطقه 4 استان تهران) بررسی موردی لاین و وایبر، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4634-The-role-of-new-communication-media-in-creation-of-abnormalities-in-the-youth-aged-15-to-29-years-(case-study-of-LINE-and-Viber

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل