رابطه شیوه های فرزندپروری با عزت نفس دختران متوسطه ی اول

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه ی شیوه ها ی فرزند پروری با عزت نفس دانش آموزان دختر سوم
متوسطه ی اول شهر لنده می باشد. نمونه پژوهش مشتمل بر 24 نفر از دختران مقطع سوم متوسطه ی اول
شهر لنده بود که به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل پرسشنامه
شیوه فرزند پروری بر اساس الگوی بامریند که 03 سؤال و پرسشامه عزت نفس بر اساس الگوی کوپر اسمیت
شامل 85 سؤال بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل
رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین بعد سهل گیر از سبک های
فرزند پروری مادران و عزت نفس دختران رابطه معناداری وجود ندارد، بین بعد مستبد از سبک های فرزند
پروری مادران و عزت نفس دختران رابطه معنادار منفی وجود دارد و بین بعد قاطع از سبک های فرزند
پروری مادران و عزت نفس دختران رابطه معنادار مثبت وجود دارد. همچنین بعد قاطع از سبک های فرزند
پروری مادران دارای قدرت پیش بینی کنندگی مؤلفه عزت نفس دختران می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

غلام بهادرمطلق؛رضا عابدی تراب؛راضیه دهقان؛امیرسام جاویده؛ ۱۳۹۳، رابطه شیوه های فرزندپروری با عزت نفس دختران متوسطه ی اول، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4672-The-relationship-between-parenting-style-and-self-esteem-of-high-school-girls-first

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(غلام بهادرمطلق؛رضا عابدی تراب؛راضیه دهقان؛امیرسام جاویده؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل