بررسي نگرش دانشجويان دانشگاههاي مختلط و تک جنسیتي ) الزهراء، امام صادق)ع( و شهید بهشتي( نسبت به شرايط علمي پژوهشي دانشگاه محل تحصیل

چکیده مقاله

: پژوهش حاضر به منظور مقايسه نگرش دانشجويان دانشگاههاي تک جنسیتي و مختلط نسبت به شرايط دانشگاه محل تحصیل
انجام شده است. روش پژوهش توصیفي پیمايشي از نوع کاربردي و از منظري ديگر کمي کیفي است. در بخش کیفي با دانشجويان - -
مصاحبه و در بخش کمي با استفاده از پرسشنامه، نظرات دانشجويان نسبت به شرايط علمي پژوهشي دانشگاه محل تحصیل ارزيابي شده -
است. براي انتخاب دانشجويان از روش نمونه گیري تصادفي طبقه اي متناسب با جامعه آماري استفاده شده و تعداد 053 دانشجوي دوره
کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري دانشکدههاي علوم انساني، علوم تربیتي و اقتصاد در پژوهش شرکت داده شدهاند. يافتههاي تحقیق
نشان داد که در بخش کیفي دانشجويان بر دو مقوله نقاط قوت و ضعف دانشگاه خود تاکید داشتهاند. در بخش کمي نتايج مشاهده شده
در سطح P ≤ %5 تفاوت معناداري را بین نگرش دانشجويان دانشگاههاي تک جنسیتي و مختلط نسبت به شرايط علمي پژوهشي -
دانشگاه نشان داد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فاطمه معاویان تربتی ؛احمد رضا نصر؛ ۱۳۹۳، بررسي نگرش دانشجويان دانشگاههاي مختلط و تک جنسیتي ) الزهراء، امام صادق)ع( و شهید بهشتي( نسبت به شرايط علمي پژوهشي دانشگاه محل تحصیل، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4733-Investigation-of-university-students-mixed-and-single-sex)-Al-Imam-Sadiq-(AS)-And-martyr-Beheshti-(relative-to-the-conditions-of-university-scientific-research

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فاطمه معاویان تربتی ؛احمد رضا نصر؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل