تعیین نقش سبکهای شناختی و باورهای فراشناختی در تبیین کفایت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش سبکهایشناختی و باورهایفراشناختی در تبیین کفایت اجتماعیدانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان اسفراین انجام گرفت. روش تحقیق از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسفراین در سال تحصیلی93-94 بودند. برای این منظور تعداد  150نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد شهر اسفراین به روش - تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون سبک های شناختی ویتکین ، پرسش نامه باورهای فراشناختی ولز و پرسش نامه کفایت اجتماعی فلنر استفاده شد. برای تحلیل داده ها، آزمون های تحلیل رگرسیون، آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت.نتایج پژوهش نشان می دهد که سبکهای شناختی پیش بینی کننده کفایت اجتماعی است. همچنین بین سبک های شناختی و باور های فراشناختی و کفایت اجتماعی نیز همبستگی وجود دارد ولی از نوع معکوس که علت آن را می توان در عملکرد دانشجویان در پرسش نامه باور های فراشناختی و نمرات بالاتری که در مقیاس های باور های منفی در مورد نگرانی و اطمینان شناختی پایین کسب کرده اند، دانست. بنابراین هر چه افراد با توجه به نوع سبکهای شناختی، از راهبردهای بیشتری در کنترل باور های فراشناختی خود استفاده کنند به همان نسبت رضایت تحصیلی و کفایت اجتماعی مثبت تری خواهند داشت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، تعیین نقش سبکهای شناختی و باورهای فراشناختی در تبیین کفایت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4840-Determine-the-role-of-cognitive-styles-and-metacognitive-beliefs-in-explaining-social-competence-Azad-University

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل