رابطه ی ویژگیهای شخصیتی با توانمندسازی کارکنان اورژانس

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر، شناخت رابطهی فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان اورژانس است. در این پژوهش، پنج ویژگی شخصیتی )برونگرایی، ثبات احساس، اشتیاق به تجارب تازه، مسئولیتپذیری و معاشرتپذیری( از نئو با توانمندسازی کارکنان از وتن و کمرون ) 1381 ( مورد استفاده قرار گرفت . جامعه ی پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و بهلحاظ ماهیت و روش از نوع همبستگی است. جامعهی آماری در این پژوهش حدود 500 نفر و حجم نمونه 217 نفر بوده است. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه و به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS استفاده شد. یافتههای تحلیل همبستگی نشان که رابطهی مثبت و معناداری بین ویژگیهای شخصیتی و توانمندسازی کارکنان وجود دارد که در این بین، برونگرا بودن کارکنان، بیشترین رابطه را با توانمندسازی آنان داشت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.سوما ارشدی؛2.زهرا جلالی؛3.سروه هجرت؛4.سوران مولائی؛ ۱۳۹۴، رابطه ی ویژگیهای شخصیتی با توانمندسازی کارکنان اورژانس، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4844-The-relationship-between-personality-traits-with-empowerment-emergency-staff

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.سوما ارشدی؛2.زهرا جلالی؛3.سروه هجرت؛4.سوران مولائی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل