تحلیل موضوعی شخصیت سالم از منظر قرآن و مقایسه آن با دیدگاههاي روان شناسی

چکیده مقاله

 در ادبیات روان شناسی و تعلیم و تربیت در زمینه ی مفهوم شخصیت بحث های مختلفی به عمل آمله اسلت .ایل اختلاف بحث ها خود ناشی از نظریه های گوناگونی است که صاحبان آن نظریه هادر بار ی چگونگی تشکی و تحول شخصیت ارائه نمود انه. قرآن و نهج البلاغه به عنوان دو منبع اساسی دردی مبی اسلام راهگشای مشکلات انسلان ها از زمان پیامبر اسلام تا قیامت می باشنه و ما انسان ها برای رشه و تعالی خود نیازمنه بهرمنهی از قرآن به عنلوان سرچشمه وحی و نهج البلاغه به عنوان کلام انسانی کام هستیم . لذا در ای مقاله کوشیه ایم.الگوی شخصیت سلالم از منظر قرآن و نهج البلاغه را معرفی کنیم وآن را با دیهگا های روان شناسی مورد مقایسه قرار دادیم . روش پژوهش هم کتابخانه ای ) اسنادی و تحلیلی ( بود و با استفاد از کتب، مقالات و بانک های اطلاعاتی موجود در ای زمینه انجام شه . در ای پژوهش دیهگاههای مختلف در مورد شخصیت انسان سالم یا به تعبیری انسان کام با توجه به جنبه های مختلف آن از دیهگا دانشمنهانی چون افلاطون و ارسطو و اب سینا ارائه داد ایلم، سلس شخصلیت انسلان سلالم از دیهگا ادیان شرقی و مکاتب مختلف روانشناسی همچون روانکلاوی، رفتلار گرایلی، شلناختگرایی و انسلانگرایی ملورد بررسی و تحلی قرار گرفته است و در نهایت هم دیهگا اسلام با توجه به قرآن و مورد تعمق قرار گرفته است . و به ای نتیجه رسیه ایم که برای برون رفت از مشکلات عصر حاضر راهی به جز روی آوردن به اسلام ناب با تکیه بلر قلرآن و نهج البلاغه نهاریم . و از نظر اسلام، هر انهاز فرد بتوانه در مسیر فطرت گام بردارد، به همان انهاز سالم تر است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.زهرا قنبرپور؛2.مهناز علیزاده بنیسی؛3.فاطمه سادات نجم الهدي؛ ۱۳۹۴، تحلیل موضوعی شخصیت سالم از منظر قرآن و مقایسه آن با دیدگاههاي روان شناسی، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4887-Analysis-of-the-Quran-and-comparing-it-with-that-of-a-healthy-personality-psychology

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.زهرا قنبرپور؛2.مهناز علیزاده بنیسی؛3.فاطمه سادات نجم الهدي؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل