The effect of aluminum hydroxide on mechanical and optical properties of cotton fiber

چکیده مقاله

در اين تحقيق تاثير آلومينيوم هيدروكسيد بر خواص مکانيکي و نوري كاغذ حاصل از الياف پنبه
مورد بررسي قرارگرفت. ازخمير پنبه رنگبريشده و پالايششده با درجهرواني 74 بر مبناي °SR و
4 درصد، كاغذ با - ،8 ، درجهروشني 58 58 درصد پس از تركيب با آلومينيوم هيدروكسيد در سطوح 3
گراماژ 2g/m 47 تهيه گرديد. از پلي اكريلآميدكاتيوني نيز به عنوان افزودني مقاومت خشک، و هم به
عنوان كمکنگهدارنده در خمير كاغذ استفاده شدهاست. خواص مکانيکي نمونههاي كاغذ، شامل
شاخص مقاومت در برابر كشش و تركيدن، مورد ارزيابي قرارگرفتند. نتايج بدستآمده نشانميدهد،
استفاده از آلومينيوم هيدروكسيد موجب افت مقاومت به كشش نمونههاي كاغذ شده است. اما با
افزايش مصرف اين ماده تا سطح 4 درصد تغييرات چنداني در كاهش مقاومت به كشش ديده
نميشود. همچنين آلومينيوم هيدروكسيد در خمير حاصل از الياف پنبه موجب كاهش مقاومت به
تركيدن نمونههاي كاغذ شده، وبيشترين كاهش مربوط به سطح 4 درصد ميباشد. و همچنين اين
افزودني موجب كاهش درجه روشني و افزايش درجه ماتي در سطوح مختلف مصرف گرديد. كمترين
كاهش درجه روشني در سطح 3درصد و بيشترين افزايش درجه ماتي در سطح 4 درصد گزارش
شدهاست.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

امین عبدی 1 ، ؛سید مجید ذبیح زاده 2 ؛حسین رسالتی؛ ۱۳۹۳، The effect of aluminum hydroxide on mechanical and optical properties of cotton fiber، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4966-The-effect-of-aluminum-hydroxide-on-mechanical-and-optical-properties-of-cotton-fiber

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(امین عبدی 1 ، ؛سید مجید ذبیح زاده 2 ؛حسین رسالتی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل