اثر کودهای مصرفی محتوی آهن بر روی شاخصهای کلروفیلمتری برگ سویا در خاکهای استان گلستانز

چکیده مقاله

جهت بررسی وضعیت کودهای مصرفی آهن، آزمایشی گلدانی روی سویا رقم ویلیامز ) (Glycine max cv. Williams ب ه
صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی که فاکتور اول تعداد 11 نوع خاک و فاکتور دوم دو سطح کودی آهن است، در
سه تکرار انجام گردید. هدف از این تحقیق، مطالعه تاثیر کودهای مصرفی آهن در بین اجزای مختلف 11 نمونه خاک از مناطق
مختلف استان گلستان و رابطه آن با ویژگیهای خاص خاک میباشد. برای جداسازی و تعیین شکلهای شیمیایی آهن، از
روش (Singh et al, 1988) استفاده گردید. پس از کشت گیاه و رسیدن به مرحله 6 تا چند برگی، توسط دستگاه کلروفیل-
متر، میزان کلروفیل برگهای بالایی، پایینی، سالم، کلروزی و تعداد برگ کلروزی قرائت شد. نتایج نشان داد اثر خاک بر میزان
کلروفیل برگها و تعداد برگ کلروزی، بترتیب در سطح احتمال 1 و 5 درصد معنیدار شد. و اثر کود در برگ سالم، بالایی و
تعداد برگ کلروزی در سطح احتمال 1و در برگ پایینی در سطح احتمال 5 و اثر متقابل خاک و کود در برگ کلروزی در سطح
احتمال 5 درصد معنیدار شد. مصرف سکوسترین آهن باعث افزایش شاخص کلروفیل، غلظت و جذب آهن شد. در مقابل
مصرف سولفات آهن به تنهایی اثر چندانی در رفع کلروز آهن، افزایش شاخص کلروفیل، عملکرد گیاه و جذب آهن نداشت ولی
مصرف آن به همراه مادهآلی و باکتری سیدروفور اثر چشمگیری در کاهش کلروز برگی و افزایش معنیدار شاخص کلروفیل و
جذب آهن گذاشت و نتایجی شبیه مصرف سکوسترین آهن نشان داد. بنابراین، برای افزایش کارآیی سولفات آهن توصیه
میشود که به همراه ماده آلی و سیدروفور مصرف گردد. همچنین آن جایگزین مناسبی برای سکوسترین آهن گران قیمت،
میتواند باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

غلامرضا نوده شریفی؛اسماعیل دردی پور؛محسن علمائی؛مجتبی بارانی مطلق؛ ۱۳۹۴، اثر کودهای مصرفی محتوی آهن بر روی شاخصهای کلروفیلمتری برگ سویا در خاکهای استان گلستانز، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/520-The-effect-of-iron--containing-fertilizers-on-soybean-leaf-chlorophyll-index-Golestan-soils

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(غلامرضا نوده شریفی؛اسماعیل دردی پور؛محسن علمائی؛مجتبی بارانی مطلق؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل