بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس و رضایت زناشویی در زنان خانه دار

چکیده مقاله

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس و رضایت زناشویی در زنان خانه دار شهر بوشهر میی باشد. با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در این رابطه فرضیاتی بیان شده اسیت کیه عبارتنید از : -1 بین ازدواج و فرزندان و اعتماد به نفس رابطه معنی داری وجود دارد. 2-بین روابط جنسی و اعتمی اد بیه نفس رابطه معنی داری وجود دارد. 3-بین فعالیت های اوقات فراغت و اعتماد به نفس رابطه معنیی داری وجود دارد. 4-بین مدیریت مالی خانواده و اعتماد به نفیس رابطیه معنیی داری وجیود دارد . 5-بیین لی تعارض و اعتماد به نفس رابطه معنی داری وجود دارد. 6-بین جهت گییری میبهبی و اعتمیاد بیه نفیس رابطه معنی داری وجود دارد. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان خانه دار شهر بوشهر می باشد که نمونه ای به لجم 151 نفر جهت بررسی با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و مورد پرسش قیرار گرفتنید . ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ می باشد که پاییایی و رواییی آن در پژوهش های متعدد محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلی داده های به دست آمده نییز از روش هیای آمار توصیفی شام میانگین، انحراف معیار، درصد و آمار استنباطی شام روش کنیدا تیااو اسیتفاده بیه عم آمد. با استفاده از آزمون کندا تااو و ضریب همبسیتگی نشیان داده شیده اسیت کیه بیین رضیایت زناشویی و ازدواج و فرزندان، روابط جنسی، فعالیت های اوقات فراغت، مدیریت مالی خانواده، ل تعیارض و جهت گیری مبهبی در ارتباط با اعتماد به نفس رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.سوسن آقاجانبگلو؛2.آرش عیسی زاده؛ ۱۳۹۴، بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس و رضایت زناشویی در زنان خانه دار، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5468-The-relationship-between-self-esteem-and-marital-satisfaction-in-housewives

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.سوسن آقاجانبگلو؛2.آرش عیسی زاده؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل