تاثیر حمایت اجتماعی خانواده بر کیفیت زندگی ترنس سکشوال ها در ایران

چکیده مقاله

  ژوهش حاضر به منظور تاثیر حمایت اجتماعی خانواده بر کیفیت زندگی ترنس سکشوال ها در ایران انجام گرفت. هدف این پژوهش سنجش میزان اثرگذاری حمایت اجتماعی خانواده بر کیفیت زندگی ترنس سکشوال ها در ایران است. روش این پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است.نمونه مورد مطالعه 93 نفر از ترنس سکشوال های مراجعه کننده به بهزیستی شرق تهران می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. اطلاعات جمع آوری شده برای انجام آماره و تکنیک های آماری توصیفی واستنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حکایت از وجود رابطه میان حمایت اجتماعی بعد مادی )تامین خوراک و پوشاک، مسکن و...(با کیفیت زندگی دارد. هم چنین میان میزان درآمد، تحصیلات و وضعیت اشتغال با کیفیت زندگی وجود رابطه تایید شد. اما بین حمایت اجتماعی بعد عاطفی)میزان مورد علاقه بودن و مورد احترام بودن و...( با کیفیت زندگی، رابطه ای وجود ندارد وهم چنین وجود رابطه میان متغیرهای زمینه ای سن و جنسیت با کیفیت زندگی تایید نشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.فهیمه اکبری؛2.ابراهیم محمدیان آکردی؛3.هدی بابایی کفاکی؛ ۱۳۹۴، تاثیر حمایت اجتماعی خانواده بر کیفیت زندگی ترنس سکشوال ها در ایران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5470-The-impact-of-social-support-on-quality-of-life-transsexual-in-Iran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.فهیمه اکبری؛2.ابراهیم محمدیان آکردی؛3.هدی بابایی کفاکی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل