بررسی رابطه بين هوش معنوی وسلامت عمومی در بين دانشجویان

چکیده مقاله

مطالعه حاضر از نوع توصيفي- همبستگي مي باشد كه با هدف كلي تعيين رابطه بين هوش معنوی سلامت عمومي در
بين دانشجویان به اجراء درآمده است. تعداد 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پيام نور شهر ارسنجان با استفاده از روش تصادفي
ساده انتخاب شدند و به ابزارهای هوش معنوی و سلامت عمومي پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش
های آماراستنباطي)رگرسيون خطي ساده وضریب همبستگي( در قالب نرم افزار SPSS تجزیه و تحليل گردید و نتایج زیر
بدست آمد: 1- بين نمرات هوش معنوی و سلامت عمومي دانشجویان رابطه مستقيم و معناداری دارد. 2- هوش معنوی پيش
بيني كننده مثبت و معنادار سلامت عمومي دانشجویان است.در مجموع نتایج نشان داد كه هرچه هوش معنوی دانشجویان
بالاتر باشد؛ سلامت عمومي نيز بيش تر است. و هر چه هوش معنوی افزایش یابد، سلامت عمومي آنان نيز افزایش مي یابد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

خليل نعمت اللهی*؛فاطمه اميری؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه بين هوش معنوی وسلامت عمومی در بين دانشجویان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5982-The-relationship-between-spiritual-intelligence-and-general-health-among-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(خليل نعمت اللهی*؛فاطمه اميری؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل