مقایسه نظمجویی شناختی هیجان و راهبردهای مقابله با استرس در افراد مبتلا به دیابت نوع دو و افراد غیر دیابتی

چکیده مقاله

نقش استرس در بروز دیابت در افراد مستعد غیر قابل انکار است. بیماران مبتلا به دیابت نوع دو نقص
جدي در استفاده از شیوههاي مقابله با استرس دارند و معمولاً از شیوههاي مقابل هاي انفعالی و
ناسازگارانه استفاده میکنند. هدف پژوهش حاضر مقایسه نظمجویی شناختی هیجان و راهبردهاي مقابله
با استرس در افراد مبتلا به دیابت نوع دو و افراد غیر دیابتی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی-
مقایسهاي و جامعه آماري پژوهش بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعهکننده به کلینیک چمران و
کلینیک سوده شهر پرند و افراد سالم ساکن در شهر پرند بودند. به روش نمونهگیري هدفمند و با
همتاسازي 08 نفر بیمار و 08 نفر سالم انتخاب شدند. آزمودنیها به پرسشنامههاي پرسشنامه نظمجویی
شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران ) 1882 ( و راهبردهاي مقابلهاي لازاروس و فولکمن ) 2801 ( پاسخ
دادند. دادهها با استفاده از روش t اِستودنت براي گروههاي مستقل تحلیل شدند. نتایج تحلیل نشان داد
که نتایج تحلیل نشان داد بین نمرات راهبرد مقابلهاي مشکل محور در دو گروه افراد مبتلا و غیر مبتلا به
دیابت تفاوت معناداري وجود دارد. مقایسه میانگین هاي دو گروه نشان میدهد که میانگین افراد دیابتی
پایین تر از افراد عادي است. همچنین نتایج تحلیل نشان داد بین نمرات نظمجویی شناختی هیجانی
منفی و مثبت در دو گروه افراد مبتلا و غیرمبتلا به دیابت تفاوت معناداري وجود دارد. مقایسه میانگین
هاي دو گروه نشان می دهد که در رابطه با تنظیم هیجانی سازگارانه میانگین افراد دیابتی پایینتر از
افراد عادي و در رابطه با تنظیم هیجانی ناسازگارانه، میانگین افراد عادي بالاتر از افراد دیابتی است. بدین
معنی که، افراد عادي نسبت به افراد دیابتی از راهبرد مقابلهاي مشکل محور بیشتر استفاده میکنند و
افراد دیابتی نسبت به افراد عادي از تنظیم هیجانی ناسازگارانه بیشتر استفاده میکنند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

زهرا مردانه؛آمنه سادات کاظمی؛فاطمه زندی؛ ۱۳۹۲، مقایسه نظمجویی شناختی هیجان و راهبردهای مقابله با استرس در افراد مبتلا به دیابت نوع دو و افراد غیر دیابتی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6044-Compare-cognitive-emotion-regulation-and-coping-strategies-in-patients-with-Type-II-diabetes-and-non-diabetic

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(زهرا مردانه؛آمنه سادات کاظمی؛فاطمه زندی؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل