تعیین اثربخشی معنا درمانی گروهی بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر معنادرمانی گروهی بر بهبود اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان اجرا شد. روش پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بیماران مبتلا به سرطان شهر اردبیل ) 032 n= ( بودند که به بیمارستان امام خمینی اردبیل مراجعه کرده بودند. از بین آنها 32 نفر بصورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بطور تصادفی در دو گروه آزمایشی ) 51 n= ( و کنترل ) 51 n= ( گمارده شدند. ابتدا پرسشنامه های افسردگی بک و اضطراب بک به عنوان پیش آزمون روی نمونه ها اجرا شد. سپس معنادرمانی گروهی به مدت دو ماه و طی 52 جلسه، دو ساعته برای گروه آزمایش اجرا شد. سپس همان مقیاس ها به عنوان پس آزمون مجدداً اجرا شد. و با استفاده از روش های موجود در آمار توصیفی و استنباطی داده ها تحلیل شدند نتایج نشان داد که میانگین نمره کل افسردگی و اضطراب قبل از انجام مداخله در دو گروه کنترل و آزمایش اختلاف معنی داری نداشت، اما  پس از مداخله، همین آزمون اختلاف معنی داری بین دو گروه نشان داد ) 221 P(. همچنین طبق نتایج آزمون آنکوا و مانکوا، بین میانگین نمره اختلال افسردگی و اضطراب گروه مداخله در هر هفت مرحله اختلاف معنی داری وجود داشت یافته های پژوهش حاکی از آن است که معنادرمانی گروهی برکاهش اضطراب و افسردگی موثر بوده است و این روش می تواند به عنوان یک روش مداخله ای موثر برای بیماران سرطانی به کار رود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.عالیه ناظمی؛2.دکتر رضا کاظمی؛3.رقیه علیزاده اصل؛ ۱۳۹۴، تعیین اثربخشی معنا درمانی گروهی بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6097-Factors-affecting-vandalism-among-teenagers-and-young-adults-in-Qazvin...

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.عالیه ناظمی؛2.دکتر رضا کاظمی؛3.رقیه علیزاده اصل؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل