بررسی تاثیر باورهای آموزشی و ویژگی های تکنولوژیک مشاغل بر کاربرد یادگیری تحت وب در بین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده مقاله

این پژوهش به بررسی تعلیم و تربیتی و ویژگی های شغل و فناوری بر تمایل به استفاده از یادگیری تحت وب در بین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور در استان کردستان پرداخته است. بدین منظور تعداد 343 نفر از اعضای هئت علمی دانشگاه پیام نور شاغل در شهرهای این استان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه پژوهش بین ایشان توزیع گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و نظر متخصصان مورد تایید قرار رگفت و پایایی ابزار سنجش نیز با معیار 0( برخوردار است. پس از / اندازه آلفای کرونباخ محاسبه گردید و مشخص شد که ابزار سنجش از پایایی قابل قبول )بالای 7 توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها جهت تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری spssl9 استفاده شد. در ابتدا، جهت حصول اطمینان از مناسب بودن روش تحلییل مسیر کجی و کشیدگی در سطح قابل قبول )بین 1 و 1+( و اطمینان از نرمال بودن - توزیع داده ها، تحلیل مسیر انجام شده و فرضیات اصلی پژوهش آزمون گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که باورهای تعلیم و تربیتی، ویژگی های شغل و ویژگی های فناوری تاثیر معنی داری بر قصد استفاده از یادگیری تحت وب در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور داشتند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.اقبال احمدی؛2.کاظم حسنی؛3.نگین قادر مرادی؛4.نوری براری؛ ۱۳۹۴، بررسی تاثیر باورهای آموزشی و ویژگی های تکنولوژیک مشاغل بر کاربرد یادگیری تحت وب در بین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6213-The-effect-of-educational-beliefs-and-jobs-technological-features-the-use-of-Web-based-learning-The-faculty-members-PNU

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.اقبال احمدی؛2.کاظم حسنی؛3.نگین قادر مرادی؛4.نوری براری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل