تحلیل کاربرد زمان درمیزان اثر گذاری قدرت های منطقه ای مطالعه موردی: ایران وترکیه پس از انقلاب اسلامی

چکیده مقاله

در ژئوپلیتیک عوامل متعددی در ایجاد قدرت یک کشور یا تعامل بین کشورها مورد مطالعه قرار می گیرد که یكی از مهمترین این عوامل زمان می باشد .ایران و ترکیه به عنووان دو قودرت منطقوه ای همجوار همواره بر مناطق تحت نفوذ خود تاثیر گذار بوده اند اما میوزان تواثیر گوذاری در زمانهوای مختلف متفاوت بوده است .در چهارچوب این تحول است که طی سالهوای اخیور شواهد گسوتر مناسبات ایران و ترکیه به عنوان دو کشور همسایه در حوزههای مختلف هسوتیم و بوا توجوه بوه - - مسائل اقتصادی، بهویژه در حوزه انرژی و تحولات سیاسوی مهموی چوون تشودید وضوعیت پرونوده هستهای ایران و میانجیگری فعالانه ترکیه در این حووزه )از جملوه مشوارکت در بیانیوه تهوران بوا همراهی برزیل(، موجب گستر روز افزون روابط تهران آنكارا شده که این امر حساسویت هوایی را - در سطح منطقه و بهویژه جهان غرب نسبت به ابعاد و ماهیت این روابط به دنبال داشته اسوت .ایون تحقیق با رو توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سوال است که در زمان حاضر مناسبات ایران و ترکیه بر تحولات خاورمیانه چه تاثیری دارد وهدف از نگار این پوژوه ایون اسوت کوه جایگواه ترکیه در منطقه خاور میانه از لحاظ قدرت منطقه ای در بازه های زمانی موورد بررسوی قورار گیورد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مناسبات دو کشور ایران و ترکیه در زموان حاضور بور روی تحولات خاورمیانه تاثیر گذار بوده است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.محمد رضا علیزاده؛2.مجید قصاب زاده؛3.هاشم منفرد؛4.سپیده بازاری مقدم؛ ۱۳۹۴، تحلیل کاربرد زمان درمیزان اثر گذاری قدرت های منطقه ای مطالعه موردی: ایران وترکیه پس از انقلاب اسلامی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6255-Time-application-analysis-on-the-effectiveness-of-regional-powers-)-Case-Study:-Iran-and-Turkey-after-the-Islamic-Revolution

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.محمد رضا علیزاده؛2.مجید قصاب زاده؛3.هاشم منفرد؛4.سپیده بازاری مقدم؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل