مطالعه تأثیر شاخص توسعه انسانی بر ویژگی کیفی قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری

چکیده مقاله

تاکنون مطالعات زیادی در خصوص شناخت عوامل محیطی تأثیرگذار بر عملکرد حسابداری در جهان صورت گرفته است که
برخی از آنها توسعه حسابداری را تابع عوامل محیطی و اجتماعی جوامع دانستهاند. عوامل محیطی که برای تبیین تأثیر فوق
تاکنون بکار برده شدهاند عبارتند از: توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، فرهنگ جامعه، توسعه بازار سرمایه و میزان سرمایه-
گذاری بخشخصوصی. هدف این پژوهش بررسی رابطهی بین شاخص توسعه انسانی و ویژگی کیفی قابلیت مقایسه اطلاعات
حسابداری است. در مطالعات قبلی از تولید ناخالصملی به عنوان شاخص توسعه اقتصادی استفاده شده بود با توجه به اینکه
پیشرفت اقتصادی اجتماعی فرایند همراه با تغییرات اقتصادی است که به وسیله ثروت اقتصادی قابل اندازهگیری نیست لذا -
در این تحقیق از شاخص توسعه انسان استفاده گردید. یافتههای بدست آمده از آزمونهایآماری و رگرسیون سرهای زمانی
حاکی از تأثیرگذاری مستقیم شاخص درآمد سرانه واقعی و شاخص دسترسی به آموزش و تأثیر معکوس شاخص امید به
زندگی بر ویژگی کیفی قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سمیرا سلطانی نژاد؛رحیمه علیزاده؛منور علیزاده؛ ۱۳۹۲، مطالعه تأثیر شاخص توسعه انسانی بر ویژگی کیفی قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی1394، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6985-The-effect-on-the-human-development-index-qualitative-characteristics-of-comparability-of-information.-Accounting

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سمیرا سلطانی نژاد؛رحیمه علیزاده؛منور علیزاده؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل